Mēslošanas līdzekļu aprites likuma mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības visiem, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem.
 
Tāpēc Latvijā ir noteikta obligātā mēslošanas līdzekļu (ar atsevišķiem izņēmumiem) reģistrācija Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD), obligātā prasība mēslošanas līdzekļu paškontrolei, kā arī detalizētas mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes  un marķējuma prasības (Ministru kabineta 2015.gada 01.septembra noteikumi Nr.506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”)
 
 
Savukārt, mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu „EK mēslošanas līdzeklis” („EC fertiliser”, „EG-Düngemittel”, „Engrais CE”, „EG-meststof”, „EY-lannoite” un tml.) līdz 2022.gada 15.jūlijam galvenās kvalitātes, atbilstības novērtēšanas un klasifikācijas prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2003/2003(2003. gada 13. oktobris) par mēslošanas līdzekļiem.
 
Pēc 2022.gada 15.jūlija visiem “ES mēslošanas līdzekļiem” ar CE zīmi jāpiemēro  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 .
 
Papildus obligātajām prasībām, mēslošanas līdzekļu apritē iesaistītam uzņēmumam bieži nākas izpildīt arī vēl citus, ārvalstu klientu uzstādītos nosacījumus, kas bieži ietver mēslošanas līdzekļa atbilstības nodrošināšanu kādiem papildus kritērijiem (piemēram, humīnskābju saturs organiskajos mēslošanas līdzekļos).