LatviesurussianEnglish

Drukāt

Latvijā piedāvātajām degvielām, ko izmanto autotransporta līdzekļu un visurgājēja tehnikas (tostarp iekšējo ūdensceļu kuģu, kad tie nekuģo jūrā), lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru, kā arī atpūtas kuģu, kad tie nekuģo jūrā, dzirksteļaizdedzes dzinēju un kompresijaizdedzes dzinēju darbināšanai, kvalitātes un kontroles prasības, kā arī prasības atbilstības novērtēšanai ir noteiktas 2000. gada 26.septembra  LR MK noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu".

Savukārt, biodegvielas (biodīzeļdegvielas, augu eļļas, fosilo benzīnu ar etilspirta piejaukumu dažādās proporcijās un fosilo dīzeļdegvielu ar biodīzeļdegvielas piejaukumu dažādās proporcijās) kvalitātes, atbilstības novērtēšanas prasības un kontroles nosacījumi tiek reglamentēti ar 2005.gada 18.oktobra LR MK noteikumiem Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Citām šķidrām  degvielām (degvieleļļai, dīzeļdegvielai, gāzeļļai, flotes  degvielai, flotes dīzeļdegvielai, flotes gāzeļļai) specifiskās kvalitātes prasības tiek reglamentētas ar LR MK 2006.gada 26.septembra noteikumiem Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" .

Savukārt, izmantojot degvielu, kurai ir samazināta nodokļu likme (t.s. marķēto degvielu) ir jāievēro arī LR MK 2007.gada 31.jūlija noteikumu Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvo no akcīzes nodokļa" vai LR MK  2015.gada 14.aprīlļa noteikumu Nr.194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem” prasības.

 

Minētie normatīvie akti nosaka, kāda veida degviela tiek pakļauta obligātai sertifikācijai, kādām degvielām nepieciešama testēšana akreditētās laboratorijās un kāda ir kārtība, lai šīs degvielas varētu piedāvāt tirgū. 

 

Savukārt, darbojoties starptautiskā līmenī, uzņēmumiem nākas papildus nodrošināt degvielas atbilstību arī virknei starptautisko standartu, kā piemērām, 

  • EN 590 „Automotive fuels-Diesel -Requirements and test methods” (Autodegvielas.Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes);
  • EN 228 „Automotive fuels - Unleaded petrol-Requirements and test methods” (Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes);
  • EN 14214 „Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods” (Šķidrie naftas produkti.Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes.);
  • EN 15293 „Automotive fuels-Automotive ethanol (E85) fuel-Requirements and test methods”  (Automobiļu degvielas. Automobiļu degviela-etanols E85. Prasības un testa metodes.)   
Drukāt

Latvijas sertifikācijas centrs jau vairāk nekā 10 gadus darbojas degvielas atbilstības novērtēšanas un testēšanas jomā.

Fakts, ka mums ir sava akreditēta degvielas laboratorija, ļauj piedāvāt dažāda veida pakalpojumus Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem degvielas jomā ātri un precīzi.

Visbiežāk izmantotie pakalpojumi ir degvielas sertifikācija un testēšana. Tomēr arī piedāvātās dažāda veida ekspertīzes lieti noder strīdu un konfliktsituāciju risināšanai.